Informationen på denna sida baseras på gällande föreskrifter såsom AFS 2013:4 Ställningar och AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning och Arbetsmiljöverkets vägledning samt på branschens standardavtal bl.a. Ställning 19 (tillägg till AB-U).


Hur påverkar regelverket beställarens och arbetsgivarens ansvar för t.ex. ställningssäkerhet?

Precis som vid andra typer av entreprenader övergår ansvaret för användandet till beställaren vid överlämnandet och efter att entreprenadens skick har inspekterats och godkänts. Det är därför viktigt att i samband med överlämnande kontrollera all dokumentation och tillse att eventuella brister åtgärdas innan ställningen tas i bruk.

När ställningen används har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljö och säkerhet och ställningen och att ställningen används på ett säkert sätt samt så som den dimensionerats för.


Hur påverkar Arbetsmiljöverkets allmänna råd mig som beställare?

Arbetsmiljöverkets Allmänna råd syftar till att säkerställa arbetsmiljö och säkerhet för användare av ställning. Detta för att ta arbetsgivare och beställaransvar genom att kvalitetssäkra de anställdas och även UEs arbetsmiljö vid användning av ställningar som arbetsplattformar.

Vid inträffad skada kan tillämpning av såväl tvingande regler som myndigheters allmänna råd få avgörande betydelse vid bedömning av ansvarsfrågan.

STIB rekommenderar att beställare av ställningar arbetar in såväl de tvingande föreskrifterna kring ställningar, som de allmänna råden, i företagets egna systematiska arbetsmiljöarbetet. Därmed skapas en ökad medvetenhet inom organisationen om säkert arbete på ställningar.


Hur kan jag som beställare påverka effektivitet och säkerheten för mina anställa och UE – utan onödiga kostnader för ställningen?

Ökad medvetenhet och tidigt ställda krav ger ställningsföretaget ett bättre underlag att planera, kalkylera, offerera och leverera en för ändamålet anpassad och säker ställning

Beställarnas ökande kunskap och medvetenhet ökar förutsättningar för våra medlemsföretag att rutinmässigt arbeta med kvalitet och säkerhet utan att skapa onödiga kostnader för ställningsentreprenaden.


Att beställa ställningar

Vid beställning av ställningar är det viktigt att anbudsförfrågan och beställningsbekräftelser är tydligt specificerade. Det är också viktigt att redogöra för hur ställningen är tänkt att användas, och därför behövs oftast även en dialog med övriga UE inför en förfrågan eller beställning.

En tydlig specifikation krävs för att ställningsentreprenören ska kunna planera, dimensionera och förslå en säker och ergonomiskt bra ställning. Det är viktigt att redogöra för vilken belastning som ställningen ska kunna användas för.


Vilka lagar och regler gäller mig som beställare eller användare av ställningar i mitt arbete?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifterna om användning av arbetsutrustning har användaren samma skyldighet som ställningsentreprenören att kontrollera ställningen eller väderskyddet.

Enligt Arbetsmiljöverkets allmänna råd bör beställare/användare av ställning medverka i kontroll av ställning i samband med överlämning och underteckna dokumentationen.


Vad innebär överlämnande av en ställningsentreprenad?

Överlämnade av ställningen innebär att beställaren tar över denna och kan börja använda den. Ställningen ska då vara klar och uppförd enligt gällande föreskrifter samt enligt de avtal och handlingar som ligger till grund för entreprenadavtalet inkl. ev överenskommelser om ändringar eller tillägg som gjorts därefter.

Vid överlämning av ställningen ska följande ställningsentreprenören även lämna följande handlingar till beställaren:

 • Planen för uppförande, användning och nedmontering enligt 25 §,
 • Dimensioneringshandlingarna enligt 40-­‐42 och 44 §§,
 • Dokumentation av kontrollen enligt 55-­‐56 §§,
 • Information om snöskottning, tillträde till taket och skydd mot fall från väderskyddet
 • Information om hur väderskyddet ska kontrolleras,
 • Särskilda instruktioner för uppförande, användning, nedmontering och skötsel av väderskyddet, om sådana finns,
 • Instruktioner för uppförande, användning, nedmontering och skötsel enligt 22 §, om det är frågan om en prefabricerad ställning.

Vem ska ha tillgång till dokumentationen för ställningen?

De handlingar som ställningsentreprenören överlämnar ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Om ställningen ska användas av flera företag på en byggarbetsplats ska de också överlämnas till BAS-U.


Ansvar för ställningen

Ställningsföretaget har stort ansvar för ställningen och för ställningsarbetena. Efter överlämnande av ställning åvilar stort ansvar på användarna att använda ställningen för det den dimensionerats för (och inget annat) samt att i övrigt bibehålla ställningen i det skicka och utformning som den hade vid överlämnandet.

Arbetsgivaransvaret omfattar de som använder ställning.

Ansvar för ställning


Vilket ansvar har jag som beställare alt. användare av ställning att kontrollera ställningen?

När ställningen har överlämnats till beställaren övergår ansvar för ställningen till beställaren. Detta ansvar omfattar bl.a. hur ställningen används, skötsel av ställningen och framförallt att den kontrolleras både i samband med att den tas i bruk och fortlöpande under användningstiden.


Vilket ansvar har beställare för kontroll av ställningen i samband vid överlämnande av entreprenaden?

Arbetsgivaren ska kontrollera ställningar eller väderskydd innan de tas i bruk och även fortlöpande under den tid som arbetstagarna använder dem.

Vid egenkontrollen som ställningsentreprenören gjort innan den överlämnades ska användaren om möjligt delta, så att han eller hon kan förvissa sig om att ställningen är lämplig för arbetet.

 • Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifterna om användning av arbetsutrustning har användaren samma skyldighet som ställningsentreprenören att kontrollera ställningen eller väderskyddet.
 • Enligt Arbetsmiljöverkets allmänna råd bör beställare/användare av ställning medverka i kontroll av ställning i samband med överlämning och underteckna dokumentationen.
 • Om beställare/användare inte deltagit i slutkontrollen av ställningsentreprenaden ska en egen kontroll genomföras innan ställningen tas i bruk.

Det är viktigt att särskilt kontrollera att:

• att underlaget är stabilt,
• att förankringarna är korrekt samt att vid osäkerhet utföra provdragning av infästning
• skyddsräcken
• avståndet mellan ställning och konstruktion, t ex fasad.
• att komponenterna är korrekt monterade,
• att tillträde till ställning är säkert.

Stöd för dokumentationen kan vara fotografering ställning­en som bifogas.

Beställarens medverkan i kontroll och dokumentation av ställning är även ett värdefullt stöd för det auktoriserade ställningsföretagets systematiska arbete med KMA,. Detta i sin tur syftar till att förbättra förutsättningarna, rutiner och kostnader för att bygga funktionella och säkra arbetsplatser åt användarna.


Använda ställning

För beställare och användare av ställning finns information och stöd på branschorganisationen STIBs hemsida. STIB anordnar också kurser för beställare och användare av ställningar, t ex arbetsledare.


Behöver användare av ställningar kontrollera ställningen under användningstiden?

Ja, användaren ska fortlöpande kontrollera ställningen under användningstiden.


Vad ska jag som användare av ställning tänka på?

De som använder en ställning för att utföra ett arbete, eller som skydd mot fall vid takarbete eller liknande, är ansvariga för att göra detta på rätt sätt.

Det är inte tillåtet att överbelasta ställningens arbetsplan, eller belasta flera arbetsplansnivåer samtidigt, om ställningen inte är särskilt dimensionerad för detta.

Man får heller inte ta bort stabiliserande eller andra nödvändiga komponenter ur ställningen.

Det är särskilt viktigt att material läggs upp på ett genomtänkt sätt på ställningen. Det har inträffat allvarliga olyckor när man har lastat upp material med teleskoptruck, och då råkat påföra ställningen sidolaster så att delar av den har rasat.

Risker med ställningar


Vilket ansvar finns för fortlöpande kontroll av ställning?

Arbetsgivare ska kontrollera ställningar eller väderskydd innan de tas i bruk och även fortlöpande under den tid som arbetstagarna använder dem.

För ställningar och väderskydd som används av flera arbetsgivare i byggnads- och anläggningsarbete ska byggarbetsmiljösamordnaren BAS-U för utförandeskedet ha överinseende över den fortlöpande kontrollen.

Det är viktigt att särskilt kontrollera en ställning som har varit utsatt för stark vind, annan väderlek som kan ha påverkat den, samt när den varit utsatt för någon annan oförutsedd händelse eller har stått oanvänd en längre tid.

Särskilt viktiga kontrollpunkter:

 • Underpallning,
 • Förankring
 • Säkring av komponenter, särskilda arbetsplanskomponenter,
 • Tillträdesleder,
 • Väderskyddets tak, inklusive fastsättning och behov av snöskottning.

Kontroll av ställning

Viktigt! Om ställningar eller väderskydd har brister som har betydelse från arbetsmiljösynpunkt får de inte användas innan bristerna har åtgärdats.


Vilka underlag kan hjälpa mig att bedöma om ställningen är lämplig att använda eller om åtgärder behöver vidtas?

Exempel på handlingar som kan vara stöd vid kontroll av ställning:

 • Dimensioneringshandlingar för ställningen
 • Dokumentation från ställningsentreprenörens kontroll av ställningen
 • Information om skyddsåtgärder, t ex fallskydd
 • Information om hur väderskyddet ska kontrolleras,
 • Instruktioner för uppförande, användning, nedmontering och skötsel

Kan jag som beställare eller ansvarig för användande av ställningen få råd eller vägledning?

Ja, STIB erbjuder även beställare och användare av ställningar information och utbildningar t. ex. mottagning och kontroll av ställning.

https://stallningsforetagen.se/utbildning/bestallning-mottagning-och-kontroll-av-stallning/

Det finns också möjlighet att ställa kompletterande frågor via Frågor och svar på hemsidan eller kontakta STIBs kansli.

Mer information och hjälp för beställning och en säker användning av ställningar:
Checklistor för beställare och användare av ställningar

Utbildning för beställare och användare av ställningar