Både ställningsentreprenören och beställare samt användare måste utföra kontroll av ställningen. I samband med överlämnande av ställning till beställare görs ställninsgföretaget en egenkontroll. Beställaren medverkar vid denna egenkontroll och genomför sedan fortlöpande kontroller undre användningstiden.

STIBs cheklistor, mallar, formulär och underlag för kontrollarbetet:

Information och checklistor för beställare och användare av ställning

Vad som behöver kontrolleras och vilka toleranserna är följer regelverket för ställningar och de specifika förutsättningar som användaren av ställningen behöver. Nedanstående är exempel på grundläggande kontrollpunkter och hur bedömningar görs.

Viktigt att kontrollera följande:

1 underpallning2 skyddsracke3 Langdbalkar4 Langdbalkar5 Stagning6 Forankring7 Forankring8 Forankring9 Tillträdesled10 Avstand11 Bomlag12 Vaderskyddstak