Vilka risker finns det vid arbete med ställningar?

Vid arbete med ställningsmontage finns många av de risker som förekommer vid de fletsa bygg- och anläggningsarbeten. Det kräver särskild uppmärksamhet när det gäller ställningar är bl.a.:

 • Risk för ras
 • Risk för nedfallande delar
 • Risk för att fallolyckor

För den som arbetar med ställningsmontage finns också ergonomiska risker, dvs risk för belastningsskador, efter som arbetet innebär många fysiska arbetsmoment.


Vilka risker finns vid användning av ställningar?

Vid användning av ställningar förekommer flera av de risker som också finns under själva montagearbetet:

 • Risk för nedfallande föremål
 • Risk för att fallolyckor
 • Risk för ras

Vem har ansvar för att förebygga risker när ställningen används?

Det är beställaren och användare av ställningen som ansvarar för ställningen och hur den används efter det att ställningsentreprenaden kontrollerats, godkänts och överlämnat till beställaren.


Hur kan användare av ställningen förebygga risk för olyckor?

Medverka om möjligt vid slutkontroll och överlämnande av ställningsentreprenaden.

 • Se till att ställningen inte används på annat sätt än den dimensionerats för.
 • Se till att alla användare vet vad som gäller vid använding av ställningen.
 • Ställningen kan behöva kontrolleras med jämna mellanrum under användningstiden.
 • Användare får inte själva göra ändringar, t ex flytta någon del av ställningen. Ändringar måste utföras av ställningsentreprenören.
 • Skydd mot nedfallande föremål ska hållas intakt. Området nedanför ställningen kan behövas skyddas eller spärras av.

Kan ställningar innebära risker för andra personer än ställningsbyggare och användare av ställningen?

Både montage och användning av ställningar kan innebära risk för andra personer, t ex

 • andra yrkesgrupper eller andra tillfälliga besökare på arbetsplatsen som befinner sig nära ställningen.
 • utomstående personer (tredje man) som passerar förbi ställningen på gatan nedanför.

Riskerna för andra personer, än ställningsbyggare och användare av ställningen, är vanligen nedfallande ställningsdelar, byggmaterial eller verktyg.


Hur förebyggs risken att tredje man skadas?

Genom att vidta de åtgärder som föreskrivs i arbetsmiljölagstiftningen, skyddar ställningen med nät eller väderskydd, upprättar avspärrning runt ställningen/arbetsplatsen när t ex material ska lyftas up eller ner etc – då förebygger man samtidigt att andra personer riskerar att skadas.

Arbetsmiljölagstiftningen tar inte upp olyckor som drabbar tredje man. Om någon utomstående skadas gäller den vanliga lagstiftningen som bl.a. tar upp vårdslöshet, ansvar för vållande till kroppsskada samt skadestånd.


Var finns mer information om särskilda risker och åtgärder gällande ställningar?

På Arbetsmiljöverkets temasidor finns grundläggande information om ställningar, risker med ställningar och hur riskerna kan förebyggas samt annat som är viktigt att känna till både för den som bygger ställningar och de som använder dem.

Utvalda länkar till Arbetsmiljöverkets information: