Antagna vid föreningens bildande den 12 februari 1986.

Reviderade och antagna vid årsstämma den 13 mars 2008.

Firma
§ 1

Föreningens namn är Ställningsentreprenörerna (STIB).

Säte
§ 2

Föreningen skall ha sitt säte på den ort, där kansliet är beläget.

Ändamål
§ 3

Ställningsentreprenörerna skall bestå av medlemmar som utför ställningsbyggnad samt därmed förenlig verksamhet och uppfyller kraven för medlemskap enligt § 4.

Ställningsentreprenörernas ändamål är att tillvarataga medlemmarnas intresse samt främja och utveckla ställningsverksamheten inom bygg- och industrisektorn.

Ställningsentreprenörerna skall verka för att medlemmarna tillhandahålls information och kunskap för att på ett kvalitativt sätt tillhandahålla bygg- och industrisektorn säkra ställningar och arbetsplatser på alla nivåer.

Medlemskap
§ 4

Medlemskap kan förvärvas av företag som kontinuerligt och till väsentliga delar har sin huvudsakliga verksamhet bestående i montering av ställningsbyggnad. Som allmän intagningspraxis skall gälla, att sökande skall ha visat sig kunna uppfylla de krav, som kan ställas på ett specialföretag i branschen i tekniskt och ekonomiskt avseende. Kriterierna för medlemskap fastställs av föreningsstyrelsen.

Frågan om medlemskap prövas av föreningsstyrelsen. Vid inval av ny medlem erfordras två tredjedelars majoritet av vid styrelsemötet representerade röster.

Medlemskap är kopplat till företagets organisationsnummer. I de fall ett företag byter organisationsnummer krävs ny medlemsansökan och avgiftserläggande från det företag som erhåller nytt organisationsnummer, undantag är då företaget varit inregistrerat som enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag omregistreras till aktiebolag.

Vid avgörande förändring av äganderätten till medlemsföretag eller av dess ledning och då anledning finns anta, att företaget fortsättningsvis ej uppfyller förutsättningarna för medlemskap skall, därest föreningsstyrelsen så beslutar, eller om fråga uppkommit från enskild medlem, fråga om medlemmens fortsatta medlemskap upptas till omprövning.

Det åligger medlemsföretaget att i sin verksamhet främja föreningens syften och följa de beslut, som stämma och föreningsstyrelsen fattar, och att erlägga de avgifter som fastställs av årsstämman samt att efter föreningsstyrelsens beslut till föreningen lämna uppgifter för bedömning av företagets ekonomiska ställning och verksamhet.

Medlemskap kan vägras den som ej visat sig vara teknisk och/eller ekonomiskt kvalificerad och/eller som visat sig motarbeta föreningens intressen.

Hedersmedlem, hedersordförande eller hedersledamot, äger inte rösträtt i föreningen.

Avgifter
§ 5

Avgifter till föreningen fastställs av årsstämman. Dessa uttages dels som fast och dels som rörlig avgift.

Därutöver kan, om stämman så beslutar, extra uttaxering ske för speciella ändamål.

Avgiftens storlek samt principerna för dess beräkning, fasställs av föreningsstämman. För beslut om avgifter erfordras, att det antages av minst två tredjedelar av de röster, som i frågan vid tillfället avgives.

För nytillträdda medlemsföretag utgår den årliga avgiften från det kvartal, varunder inträde vinnes. Avgiften proportioneras med hänsyn till den tid vilken avgiften skall erläggas. Någon proportionering av den fasta avgiften skall ej ske.

Avgifterna till föreningen skall inbetalas på de tider som föreningsstyrelsen fastställer.

Försummar medlemsföretag att i rätt tid erlägga förfallna avgifter eller eljest beslutade uttaxeringar äger föreningsstyrelsen rätt att vidta rättsliga åtgärder för beloppets indrivning eller förfar i enlighet med § 11 i dessa stadgar.

Föreningsstämma
§ 6

Ordinarie stämma hålls årligen före mars månads utgång.

Extra stämma hålles då föreningsstyrelsen, föreningens revisor eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar så begär.

Kallelse till ordinarie stämma skall ske genom brev, som skall avsändas minst fjorton dagar före stämman.

Till extra stämma utfärdas kallelse inom samma tid. Dock kan kallelse till sådan stämma , för ärenden som fordrar skyndsam behandling, äga rum med kortare varsel om föreningsstyrelsen anser så nödvändigt.

Extra stämma är beslutsmässig, när minst hälften av medlemsföretagen är företrädda eller lämnar fullmakt till annat medlemsföretag. Ingen får därvid företräda mer än en röst utöver sin egen

Varje medlemsföretag äger en röst. Medlemsföretag som underlåtit att i föreskriven ordning erlägga avgifter till föreningen äger ej rösträtt.

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av sekreterare vid stämman
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Justering av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera dagens protokoll
 6. Fråga om stämman blivit behörig kallad
 7. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse med balansräkning och resultaträkning samt revisorns berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
 9. Fastställande av budget
 10. Fastställande av föreningsavgifter
 11. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisor
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter (utöver ordförande) och suppleanter för tiden till nästa ordinarie stämma
 13. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter enligt § 8 i dessa stadgar
 14. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
 15. Val av ledamöter i valnämnd enligt § 7 i dessa stadgar
 16. Ärende, som föreningsstyrelsen underställts stämman
 17. Ärende, som av enskilt medlemsföretag senast den 15 januari hos föreningsstyrelsen skriftligen anmälts

Minst åtta dagar före ordinarie stämma skall förteckning över de ärenden, som därvid skall förekomma, genom föreningsstyrelsens försorg tillställas medlemmarna.

Ärenden, som ej varit upptaget på förteckningen, må ej utan alla närvarande medlemmars samtycke vid stämman företagas till avgörande, om detta ej föranleds av verksamhetsberättelsen, balansräkningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart samband med ärendet, som finns upptaget på förteckningen.

Vid extra stämma skall i kallelsen angivas de ärenden, som skall förekomma. Annat ärende må ej avgöras vid sådan stämma.

All röstning verkställs öppet, om sluten omröstning ej begärs. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Detta gäller inte vid val och sluten omröstning, då utslaget avgörs genom lottning.

Vid föreningsstämma skall föras protokoll som justeras av stämmans ordförande och två för tillfället utsedda justeringsmän.

Valnämnd
§ 7

Valnämnd utses av föreningsstämma på förslag av föreningsstyrelse. Valnämnd utgörs av två ledamöter och en suppleant. Ledamöter och suppleant i valnämnd utses för en tid av två år. Valnämnden utser inom sig sammankallande.

Det åligger valnämnden att för val vid stämma upprätta och förelägga stämma förslag till val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant samt eljest vid stämma förekommande val i föreningen.

Föreningsstyrelse
§ 8

Föreningens angelägenheter handhas av styrelse bestående av ordförande samt högst 7 ordinarie ledamöter och högst tre suppleanter.

Styrelsen utser den eller de som tecknar Föreningens firma. Styrelsens ordförande utses av föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt övriga funktionärer som behövs för föreningens förvaltning.

Ordförande utses för en tid av ett år, övriga styrelseledamöter för en tid av två år och suppleanter utses på en tid av ett år, om inte stämman beslutar annorlunda. Hälften av ledamöterna avgår varje år. Avgående ledamöter och suppleanter kan återväljas. Avgår ordinarie styrelseledamot under mandattiden utser styrelsen någon av suppleanterna, som inträder i dennes ställe, till nästa stämma då kompletteringsval sker.

Föreningsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse skall jämväl utfärdas om det påkallas av minst tre ordinarie ledamöter av styrelsen.

Styrelsens suppleanter skall inkallas till styrelsemöte vid behov.

Vid förfall av ordinarie ledamot kallas suppleant. Denne äger då rösträtt och inträder som ledamot i den ordinarie ledamotens ställe. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Föreningsstyrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening, varom de flesta närvarande förena sig, vid lika röstetal den mening som biträdes av sammanträdets ordförande.

Vid föreningsstyrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av sammanträdets ordförande och en för tillfället utsedd justeringsman.

Räkenskapsår
§ 9

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Förvaltning
§ 10

Det åligger föreningsstyrelsen att:

 • leda verksamheten i enlighet med dessa stadgar, gällande lag och förvaltning samt vedertagen praxis;
 • verkställa av föreningsstämman fattade beslut;
 • arbeta för främjande av föreningens ändamål;
 • sörja för att föreningen har en tillfredsställande organisation och att föreningens bokföring noga fullföljs samt att medlemsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt liksom att behörig kontroll härutöver finns.

Föreningsstyrelsen skall på ordinarie stämma framlägga redogörelse för sin förvaltning under det föregående verksamhetsåret, jämte revisorns utlåtande.

Föreningsstyrelsen äger besluta på föreningens vägnar i alla ärenden, såvida inte annat bestämts i dessa stadgar eller av föreningsstämman.

Föreningsstyrelsen äger handla på föreningens vägnar i förhållande till tredje man samt företräda föreningen inför domstolar och myndigheter.

Om beslut eller åtgärd inom föreningen anses bör komma till allmänhetens kännedom, må meddelande därom endast lämnas genom föreningsstyrelse.

Uteslutning och uppsägning
§ 11

Medlemsföretag som bryter mot dessa stadgar eller stämmans beslut, resterar med avgifter eller på annat sätt genom sitt handlande skadar föreningens intressen, kan uteslutas genom beslut av föreningsstyrelsen, som därvid även kan fastställa villkor för medlemskapets upphörande.

För beslut om uteslutning fordras, att minst tre fjärdedelar av föreningsstyrelsens samtliga ledamöter är ense därom.

För beslut om uteslutning vid fråga som hänskjutits till stämma fordras, att beslutet antas av minst tre fjärdedelar av de röster som i frågan vid tillfället avges. Vid beslut i nämnda frågor tillämpas sedvanliga jävsregler.

Medlemsföretagets utträde på egen begäran må äga rum endast vid slutet av kalenderår. Anmälan därom skall göras skriftligt senast den 31 oktober samma år.

Medlemsföretag, som utträder eller utesluts, äger ej återfå inbetalda avgifter, ej heller någon del av föreningens tillgångar.

Medlemskap i föreningen upphör samma dag som medlemsföretag försätts i konkurs.

Tvist
§ 12

Tvist mellan föreningen å ena sidan och medlemsföretag å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän gällande Lag om skiljemän. Om enighet mellan parterna om tredje skiljeman icke uppnås, skall denne utses av Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut.

Oberoende av vad som sägs i första stycket får part vid allmän domstol anhängiggöra talan som uppenbarligen inte avser högre belopp än tio basbelopp.

Stadgeändring och upplösning
§ 13

För beslut om ändring av dessa stadgar fordras, att beslutet fattas vid två på varandra följande årsstämmor, den senare minst en månad efter den förra och att beslutet på båda stämmorna antas med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. En av dessa stämmor skall vara ordinarie. Beslut om samgående med annan organisation fattas på samma sätt.

Med det undantaget att båda stämmorna skall vara ordinarie stämmor gäller samma beslut om föreningens upplösning. I samband med beslut om upplösning av föreningen skall den senare stämman med enkel röstövervikt besluta hur det skall förfaras med föreningens tillgångar.