Antagna vid föreningens bildande den 12 februari 1986.

Reviderade och antagna vid årsstämma den 13 mars 2008.

Reviderade och antagna vid årsstämma den 11 oktober 2023

Firma
§ 1

Föreningens namn är Ställningsföretagen, STIB.

(i dessa stadgar i fortsättningen nedan förkortat till STIB)

Säte
§ 2

Föreningen skall ha sitt säte på den ort, där kansliet är beläget.
 

Ändamål
§ 3

Ställningsföretagen skall bestå av medlemmar som utför ställningsentreprenader samt därmed förenlig verksamhet och uppfyller kraven för medlemskap enligt § 4.

Ställningsföretagen ändamål är att tillvarataga medlemmarnas intresse samt främja och utveckla ställningsverksamheten inom bygg- och industrisektorn, samt att sprida branschöverskidande information om den och föreningen.

Ställningsföretagen skall verka för att medlemmarna tillhandahålls information och kunskap för att på ett kvalitativt sätt tillhandahålla bygg- och industrisektorn säkra ställningar och arbetsplatser på alla nivåer. Detta sker i hög grad genom utbildningsinsatser och tillgång till många för medlemmarna viktiga SIS-standarder.

Ställningsföretagen ska uppmuntra nätverkande mellan medlemmarna och underlätta detta med olika aktiviteter. Nätverkande skall självklart ske på sådant sätt att det inte strider emot gällande konkurrenslagstiftning samt möter gängse standarder som tillämpas brett för code for conduct inom större företag. Styrelsen ska se till att det finns en policy för detta och ha rutiner för att, på rimlig nivå, säkra att denna följs.

Ställningsföretagen ska höja branschens anseende och medlemsföretagens kvalité genom föreningens modell för auktorisation. Den skall genom byggandet av erfoderlig kompetens och systematiserade rutiner skapa säkerhet, effektivitet, kvalitét och betryggande ekonomisk avkastning för såväl ställningsföretaget som för beställaren.

Ställningsföretagen ska verka för att medlemmarnas verksamhet har ett hållbarhetsperspektiv som tar sociala hänsyn och hänsyn till den inre och yttre miljön i enlighet med FN:s antagna 17 globala mål.

Föreningen ska också verka för och följa upp att medlemsföretagen följer gällande utbildnings- och säkerhetskrav.

Medlemskap
§ 4

Till medlem i Ställningsföretagen kan antas ett ställningsbyggarföretag, en koncern av ställningsbyggarföretag eller en franchisekedja av ställningsbyggarföretag. För att undvika att själva företagskonstruktionerna i sig ska leda till obalans och orättvis maktfördelning medlemmarna emellan avser dessa stadgar i denna paragraf och i paragrafen om styrelserepresentation motverka sådana skevheter. Detta är i sig ingen anmärkning mot företagsmodellerna i sig vilka kan motiveras av marknadsskäl.

Det är ett krav för medlemskap att ansökande företag, senast två år efter företagets registrering, är medlem i den arbetsgivarorganisation som branschens företag är ansluten till och att valet av branschens arbetsgivarorganisation konfirmerats genom stämmo- eller styrelsebeslut i Ställningsföretagen.

Medlemskap kan förvärvas av företag/koncerner/kedjor som har sin huvudsakliga och kontinuerliga verksamhet bestående i montering av ställningsbyggnad. Som allmän praxis för inval skall gälla, att sökande skall ha visat sig kunna uppfylla de krav som kan ställas på ett specialföretag i branschen i tekniskt och ekonomiskt avseende. Mer detaljerade anvisningar och kriterier för medlemskap utöver och baserat i, vad som framgår av dessa stadgar, kan på förslag av bl.a. styrelsen fastställas avföreningsstämman och sen delges via broschyrer och hemsida.

Frågan om medlemskap och vilken typ av medlemskap det gäller prövas av föreningsstyrelsen. Styrelsen kan besluta om annan kategorisering av medlemskap än den sökande gjort. I sådana fall ska den sökande höras igen innan saken slutligen avgörs. Vid inval av ny medlem erfordras två tredjedelars majoritet av vid styrelsemötet representerade röster, inklusive tjänstgörande suppleanter.

Medlemskap av enskilt ställningsbyggarföretag är alltid kopplat till företagets organisationsnummer. I de fall ett företag byter organisationsnummer krävs ny medlemsansökan och avgiftserläggande från det företag som erhåller nytt organisationsnummer, undantag är då företaget varit inregistrerat som enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag omregistreras till aktiebolag.

Rösträtten för företag ingående i koncerner är i dessa stadgar kopplade till moderföretaget och för franchisekedjor till franchisegivaren. Dessa företag har därmed en gemensam och samtidigt en begränsad röststyrka vilket framgår av §6 nedan.

Om en avgörande förändring skett i ägandet eller ledningen av ett medlemsföretag/koncern/kedja och det med anledning av detta finns skäl att anta att företaget inte längre uppfyller medlemskriterierna, kan medlemskapet omprövas. En sådan omprövning görs av styrelsen på samma sätt som en medlemsansökan prövas. Om det då visar sig att medlemskriterierna ej är uppfyllda längre kan medlemmen uteslutas enligt §11.

Det åligger medlem att i sin verksamhet främja föreningens syften och följa de beslut som stämma och föreningsstyrelsen fattar, och att erlägga de avgifter som fastställs av årsstämman samt att efter föreningsstyrelsens beslut till föreningen lämna uppgifter för bedömning av företagets ekonomiska ställning och verksamhet.

Medlemskap kan vägras den som ej visat sig vara teknisk och/eller ekonomiskt kvalificerad och/eller som visat sig motarbeta föreningens intressen.

Det ankommer på föreningens styrelse att utfärda nödvändiga mer detaljerade anvisningar för medlemskapet och hur det söks inom ramen för dessa stadgar.

Till hedersmedlem, hedersordförande eller hedersledamot kan föreningsstyrelse, föreningsstämma utse den som tidigare på ett utmärkande sätt befrämjat föreningens intressen.

Hedersmedlem, hedersordförande eller hedersledamot, äger inte rösträtt i föreningen.

Avgifter
§ 5

Avgifter till föreningen fastställs av årsstämman. Dessa uttages dels som fast medlemsavgift om 200 kr/år och dels som rörliga serviceavgifter kopplad till föreningens tjänster. Medlemsavgiften och den generellt utdebiterade serviceavgiften för medlemstyperna koncerner och kedjor kan fastställas till högre belopp baserat på antalet ingående företag med eget organisationsnummer i gruppen. Därutöver kan, om stämman så beslutar, extra uttaxering ske för speciella ändamål.

Den generella serviceavgiftens storlek samt principerna för beräkning av aktuella andra serviceavgifter, fastställs av föreningsstämman. För beslut om avgifter erfordras, att det antas av minst två tredjedelar av de röster som i frågan vid tillfället avgivits.

För nytillträdda medlemmar utgår den årliga avgiften från det kvartal, varunder inträde vinnes. Avgiften proportioneras med hänsyn till den tid vilken avgiften skall erläggas. Någon proportionering av den fasta avgiften skall ej ske.

Avgifterna till föreningen skall inbetalas på de tider som föreningsstyrelsen fastställer.

Försummar medlem att i rätt tid erlägga förfallna avgifter eller eljest beslutade uttaxeringar äger föreningsstyrelsen rätt att vidta rättsliga åtgärder för beloppets indrivning eller förfar i enlighet med § 11 i dessa stadgar.

Föreningsstämma
§ 6

Ordinarie stämma hålls årligen före mars månads utgång. Ärenden som medlem önskar få behandlade på en ordinarie föreningsstämma (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) månader före stämman. Förslag från medlem rörande vem som föreslås till styrelsen skall följa samma regler och ha samma innehåll som de krav som ställs på valnämndens förslag i §7.

Extra stämma hålles då föreningsstyrelsen, föreningens revisor eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar så begär.

Kallelse till ordinarie stämma skall ske genom e-post till den adress, eller adresser, som uppgivits av medlemmen som mottagaradress för detta.  Endast en kallelse skickas till koncern- eller kedjemedlem, om inte medlemmen själv begär annat, då den förutsätts sprida informationen vidare inom sig. Kallelse skall vara medlemmen tillhanda tidigast en (1) månad före och senast minst fjorton (14) dagar före ordinarie stämma.

Till extra stämma utfärdas kallelse inom samma tid som ordinarie stämma. Dock kan kallelse till extra stämma, för ärenden som fordrar skyndsam behandling, äga rum med kortare varsel om styrelsen anser så nödvändigt – dock medlemmen tillhanda en (1) vecka innan stämman.

En stämma är beslutsmässig, när minst 20% av medlemmarna är företrädda eller har fullmakt från annan medlem. Om en stämma ej blivit beslutsmässig av detta skäl kan en ny stämma med samma agenda som kallas in tidigast inom en (1) månad och senast inom sex (6) månader fatta beslut utan denna begränsning. Ingen får därvid företräda mer än en (1) röst utöver sin egen. En fullmakt ska innehålla företagsnamn, namn på ombudet, vara underskriven av bemyndigad företrädare för medlemmen och för att vara giltig daterad högst ett (1) år tillbaka i tiden. 

Till ledamöter i föreningsstyrelsen skall i första hand väljas personer baserat på en sammanvägd kompetens för uppdragen.  De bör även om möjligt, utöver denna grund, hämtas från medlemsföretag som är auktoriserat enligt föreningens modell.  Dessutom får enbart en person per medlem väljas, dvs inte flera från en koncern eller kedja/företagsgrupp. Medlemmarna på stämman och valnämnd ska beakta detta. Alla nomineringar till styrelse och revisorer ska gå via valnämnden och innehålla de uppgifter om den föreslagne som anges i §7.

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av sekreterare vid stämman
 3. Upprättande av röstlängd.
 4. Justering av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera dagens protokoll
 6. Fråga om stämman blivit behörig kallad
 7. Föreningsstyrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen och revisorns förslag.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
 9. Fastställande av budget
 10. Fastställande av föreningsavgifter
 11. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisor
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter (utöver ordförande) och suppleanter för tiden till nästa ordinarie stämma
 13. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt suppleanter och vilken ordning dessa ska inträda.
 14. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
 15. Val av ledamöter i valnämnd och bestämmande om dess sammankallande enligt § 7 i dessa stadgar
 16. Ärende, som föreningsstyrelsen underställts stämman
 17. Ärende, som av enskild medlem senast den 15 januari hos föreningsstyrelsen skriftligen anmälts

Minst åtta (8) dagar före ordinarie stämma skall förteckning över handlingarna, som utgör underlag för stämmans beslut, genom föreningsstyrelsens försorg tillställas medlemmarna. Om dessa innehåller förslag till beslut ska själva förslagen, helst som att-satser redovisas i anslutning i förteckningen. Denna förteckning och alla handlingar tillhörande ordinarie och extra stämmor kan bestämmas vara tillgängliga enbart för nedladdning från internet senast tre (3) dagar före stämman samt vara uppkopierade på papper och tillgängliga på själva stämman.

Ärenden, som inte står på dagordningen, kan inte tas upp för beslut, om det inte föranleds av verksamhetsberättelsen, balansräkningen, revisionsberättelsen eller står i omedelbart samband ett ärende, som finns upptaget på dagordningen.

Vid extra stämma skall i kallelsen angivas de enda ärenden som skall förekomma. Annat ärende ska inte avgöras vid extra stämma.

All röstning verkställs öppet, om sluten omröstning ej begärs. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Detta gäller inte vid val och sluten omröstning, då utslaget avgörs genom lottning.

Alla medlemmar, utom medlemmar ingående i koncerner och franchisekedjor, har en (1) egen röst vardera på stämman. Medlemmar ingående i koncerner och franchisekedjor har totalt en (1) röst per koncern eller kedja. De representeras på stämman av den person som koncernledningen respektive franchisegivaren utsett som sitt ombud.  Medlem som underlåtit att i föreskriven ordning erlägga avgifter till föreningen äger ej rösträtt.

Vid föreningsstämma skall föras protokoll som justeras av stämmans ordförande och två (2) för tillfället utsedda justeringsmän.

Föreningens praxis är att fler personer, knutna till medlemsföretagen, än ombuden kan delta på stämmorna. Närvarande personer, utöver ombuden, har inte yttranderätt på stämman. Stämman äger dock rätt att ge sådan person, eller personer, yttranderätt genom särskilt beslut i samband med behandlingen av stämmans dagordning under §3.

Till stämman och därvid sammanhängande arrangemang inbjuds på föreningens bekostnad, enligt sen länge tillämpad praxis, en person per medlemsföretag. Om förtaget är auktoriserat står föreningen för ytterligare en persons kostnader. Övriga stämmodeltagares kostnader bekostas helt av medlemsföretagen själva.

Andra meddelanden än kallelser till stämmor kan skickas per E-post eller internt internetbaserat system för kommunikation, lagring och tillgängliggörande av information.

Valnämnd
§ 7

Valnämnd utses av föreningsstämma efter förslag av föreningsstyrelse. Valnämnd utgörs av två (2) ledamöter och en (1) suppleant. Ledamöter och suppleant i valnämnd utses för en tid av två (2) år. Föreningsstämman utser vem som ska vara sammankallande.

Det åligger valnämnden att för val vid stämma upprätta och förelägga stämma förslag till val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant samt eljest vid stämma förekommande val i föreningen. Valnämnden har också i uppdrag att i samråd med kansliet föreslå presidium för stämmor.

Valnämnden har att beakta vid förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter att de företag, koncerner eller kedjor ledamöterna kommer ifrån uppfyller de kriterier som gäller för styrelsens sammansättning och ledamöternas valbarhet som anges i § 8 om föreningsstyrelsen. Se även § 6 om utgångspunkter för val av föreningsstyrelse. Då alla nomineringar till styrelse och revisorer ska gå via valnämnden och innehålla de uppgifter om den föreslagne som anges ovan är det valnämndens sak att se till att det delges medlemmarna så att de kan lämna förslag med dessa uppgifter som del av det skriftliga underlaget. Valnämnden ska till stämman presentera, inte bara det egna förslaget, utan även övriga föreslagna. De behöver bara motivera det egna förslaget då det ankommer på ombuden att motivera varför någon annan person föreslås väljas.

Valnämnden skall föreslå stämman ledamöter i föreningsstyrelsen i första baserat på en sammanvägd kompetens för uppdragen. De bör även om möjligt föreslå personer som utöver denna grund arbetar i medlemsföretag som är auktoriserat enligt föreningens modell. Dessutom ska förslaget innehålla att enbart en person per medlem väljas, dvs inte flera från en koncern eller kedja/företagsgrupp. Valnämndens förslag, ska innehålla en kort presentation av varje förslagen person baserat bl.a. på kriterierna och meriteringsgrunden ovan.

Valnämndens förslag skall vara medlemmarna tillhanda enligt de tidsramar som gäller övriga handlingar till ordinarie och extra stämmor.

Föreningsstyrelse
§ 8

Föreningens angelägenheter handhas av styrelse bestående av en (1) ordförande samt minst fyra (4) och maximalt sex (6) ytterligare ordinarie ledamöter och minst en (1) och högst tre (3) suppleanter. De senare inträder i en ordning som stämman beslutat.

Styrelsen utser den eller de som tecknar föreningens firma, två eller flera i förening. Styrelsens ordförande utses direkt av föreningsstämman. Styrelsen i övrigt konstituerar sig själv och utser därvid bl.a. vice ordförande samt övriga funktioner som behövs för föreningens ledning.

Ordförande utses för en tid av ett (1) år, övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år, med växelvis avgång, och suppleanter utses på en tid av ett (1) år. Hälften av ledamöterna avgår varje år. Avgående ledamöter och suppleanter kan återväljas. Avgår ordinarie styrelseledamot under mandattiden inträder en suppleant i av stämman beslutad turordning i dennes ställe. Finns ingen suppleant kvar att inträda kan styrelsen inkalla en extra stämma, eller hålla platsen vakant om styrelsens beslutsförhet inte påverkats negativt eller att det är mindre än fyra månader till nästa ordinarie stämma.

Föreningsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse skall jämväl utfärdas av ordföranden om det påkallas av minst tre ordinarie ledamöter av styrelsen.

Styrelsens suppleanter skall normalt inkallas till styrelsemöte och alltid då behov av detta föreligger. Detta görs av ordföranden. De ska alltid få del av dagordningar och handlingar för kännedom då de ibland inträder som tjänstgörande och då de vid dessa tillfällen är bundna av samma ansvar som ordinarie ledamot.

Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Föreningsstyrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna inklusive tjänstgörande suppleanter är närvarande.  Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening, varom de flesta närvarande förena sig, vid lika röstetal den mening som biträdes av sammanträdets ordförande.

Fastställande av förslag till dagordning handhas av ordföranden. Kallelse med dagordning och eventuella förslag till beslut utsänds senast en vecka innan mötet. Övriga handlingar skall vara ledamöterna tillhanda senast tre (3) dagar innan styrelsemötet. Styrelsemöte kan ske fysiskt, över telefon eller videokonferens samt i speciella fall vi gruppmail/brev ”per capsulam”. Vid föreningsstyrelsens sammanträden skall föras protokoll, numrerade och daterade, som justeras av sammanträdets ordförande och en för tillfället utsedd justeringsman.

Se även § 6 om utgångspunkter för val av föreningsstyrelse.

Räkenskapsår
§ 9

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Förvaltning
§ 10

Det åligger föreningsstyrelsen att:

 • leda verksamheten i enlighet med dessa stadgar, gällande lag och förvaltning samt vedertagen praxis;
 • verkställa av föreningsstämman fattade beslut;
 • arbeta för främjande av föreningens ändamål;
 • sörja för att föreningen har en tillfredsställande organisation och att föreningens bokföring noga fullföljs samt att medlemsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt liksom att behörig kontroll härutöver finns.

Föreningsstyrelsen skall på ordinarie stämma framlägga redogörelse för sin förvaltning i form av en årsredovisning för det föregående verksamhetsåret, jämte revisorns utlåtande.

Föreningsstyrelsen äger besluta på föreningens vägnar i alla ärenden, såvida inte annat bestämts i dessa stadgar eller av föreningsstämman.

Föreningsstyrelsen äger handla på föreningens vägnar i förhållande till tredje man samt företräda föreningen inför domstolar och myndigheter.

Om beslut eller åtgärd inom föreningen anses bör komma till allmänhetens kännedom, må meddelande därom endast lämnas genom föreningsstyrelse.

Uteslutning och uppsägning
§ 11

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller stämmans beslut, resterar med avgifter eller på annat sätt genom sitt handlande skadar föreningens intressen, kan omedelbart uteslutas genom beslut av föreningsstyrelsen och förlorar därvid alla rättigheter som medlem. Ett beslut om uteslutning kan överklagas till kommande föreningsstämma som kan ompröva beslutet. En utesluten medlem har ingen automatisk rättighet att närvara på denna stämma.

För beslut om uteslutning fordras, att minst tre fjärdedelar (3/4) av föreningsstyrelsens samtliga ledamöter, inklusive permanent tjänstgörande suppleant, är ense därom.

För beslut om uteslutning vid fråga som hänskjutits till stämma fordras, att beslutet antas av minst tre fjärdedelar av de röster som i frågan vid tillfället avges.

Medlems utträde på egen begäran skall äga rum vid slutet av kalenderår. Anmälan om utträde skall göras skriftligt till styrelsen senast den 31 oktober samma år.

Medlem, som utträder eller utesluts, äger ej återfå inbetalda avgifter, ej heller någon del av föreningens tillgångar.

Medlemskap i föreningen upphör samma dag som ett medlemsföretag försatts i konkurs eller då medlemmen uteslutits av styrelsen.

Tvist
§ 12

Tvist mellan föreningen å ena sidan och medlemsföretag å andra sidan skall avgöras av tre (3) skiljemän gällande Lag om skiljemän. Om enighet mellan parterna om tredje skiljeman icke uppnås, skall denne utses av Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut.

Oberoende av vad som sägs i första stycket får part vid allmän domstol anhängiggöra talan som uppenbarligen inte avser högre belopp än tio basbelopp.

Stadgeändring och upplösning
§ 13

För beslut om ändring av dessa stadgar fordras, att beslutet fattas vid två på varandra följande stämmor, den senare minst en månad efter den förra och att beslutet på båda stämmorna antas med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. En av dessa stämmor skall vara ordinarie. Beslut om samgående (fusion) med annan organisation fattas på samma sätt.

Föreningens upplösning
§ 14

Det ankommer på föreningsstämma att besluta om föreningens upplösning. För beslut om upplösning fordras att beslut fattas på två av varandra följande föreningsstämmor, med minst en månads mellanrum, varav en stämma skall vara ordinarie och beslutet skall vid vardera stämma biträdas av minst två tredjedelar av de röster som i frågan vid tillfället avgives.

Vid upplösning skall samtliga ekonomiska medel, om aktuell skattelagstiftning medger detta, fördelas mellan medlemmarna efter premisser som stämman fastställer.  Fördelning av ekonomiska medel skall fördelas till medlem som vid upplösandet är medlem och som tillhört föreningen i minst 3 år och i alla avseende följt föreningens stadgar. Om lagstiftningen ej medger ovanstående kan annat beslut fritt fattas.

Årsstämman beslutar, vid upplösning, hur hantering ska ske gällande föreningens handlingar, dokumentation, kursmaterial mm samt till vem dessa ska överlämnas för förvaltning.