Nedan kan du läsa en sammanfattning av regler och kriterier för Auktorisation inom Ställningsentreprenörerna, STIB.

§ 1. ERHÅLLANDE AV AUKTORISATION

Ansökande om auktorisation underställs STIB:s Auktorisationsnämnd för prövning.

Giltighetsperioden för erhållen STIB-Auktorisation är två år.

Ansökan om vidmakthållande görs och behandlas av Auktorisationsnämnden under fjärde kvartalet i andra kalenderåret.

Följande kriterier skall vara uppfyllda för att auktorisation skall kunna erhållas:

 • Minst en företagsrepresentant i ledningen ska ha genomgått STIBs företagsledarkurs, steg 2. Större företag med flera depåer skall ha minst en per depå,
 • Arbetsledande tjänstemän ska ha genomgått STIBs arbetsledarkurs,
 • All ställningsbyggande personal egen som inhyrd ska inneha något av följande bevis eller intyg för ställningsbyggare:
  • STIB Kompetensbevis,
  • BYN Yrkesbevis, för yrkesbevis med utfärdandedatum tidigare än 2009-10-01 krävs även utbildningsbevis för särskild utbildning om ställningar jämte yrkesbevis.
  • BYN Erkännadeintyg.
  • Undantaget är personal som genomgår lärlingsutbildning och är inskriven genom STIB/BYN, dock får förhållandet mellan personal med bevis eller intyg och lärlingar inte understiga 60/40,
 • Företaget ska ha implementerat verksamhetsledningssystem för kvalitet och arbetsmiljö, minst uppbyggt och innehåll enligt STIBs modell,
 • Företaget ska medverka till att revisioner kan genomföras effektivt och utan hindrande avbrott.

§ 2. VIDMAKTHÅLLANDE AV AUKTORISATION

Följande kriterier skall uppfyllas för att auktorisationen skall vidmakthållas;

 • Samtliga kriteriekrav enligt § 1 skall vara uppfyllda.
 • Deltagit i, av STIB anordnad Företagsledarkurs, Steg 2 enligt Auktorisationsnämndens krav.

§ 3. ÅTERKALLANDE AV AUKTORISATION

Ett eller flera av följande kriterier ger möjlighet att överväga återkallande av auktorisationen;

 • Företaget har ej levt upp till de kriteriekrav som ställs för ERHÅLLANDE AV AUKTORISATION enligt § 1, eller VIDMAKTHÅLLANDE AV AUKTORISATION enligt §2.
 • Företaget har ej följt lagar, avtal eller regler som gäller för att driva företag såsom exempelvis skattelagstiftning, kollektivavtal m.m.
 • Företaget har ej följt lagar och förordningar som gäller för arbetsmiljö och miljöpåverkan,
 • Företaget har ej haft nödvändiga försäkringar för sina uppdrag,
 • Företaget har försatts i konkurs.

Företag för vilket beslut fattats om återkallande av auktorisation skall informeras om beslutet och ges möjlighet att inkomma med talan mot beslutet.

Beslut om återkallande av auktorisation gäller med omedelbar verkan.

§4. ANSVARSFRÅGOR RÖRANDE AUKTORISERADE FÖRETAG

Anförande mot ett företags auktorisation skall skriftligen motiveras och tillställas Auktorisationsnämnden som beslutar om eventuella åtgärder enligt § 3, ÅTERKALLANDE AV AUKTORISATION.

§5. BESLUT I AUKTORISATIONS ÄRENDE

För beslut i auktorisationsärenden utser STIB:s styrelse en Auktorisationsnämnd bestående av minst fyra och högst sju ledamöter.